مواد محرک (شیشه،کوکایین و...)درمان دارویی تایید شده ای اعم از سم زدایی و نگه دارنده وبستری یا سرپایی ندارند ودر مانها یا وعده هایی که در مورد درمان دارویی آن ها داده می شود اثر ثابت شده ای ندارند.

البته بعضا داروهایی مثل بوپروپیون و بعضابوپره نورفین!!! و...را به عنوان داروی مناسب معرفی می کنند که هنوز ثابت نشده اند.

نکته مهم:منظور از این که درمان دارویی وجود ندارد به این معنا نیست که اصولادرمانی وجود ندارد بلکه از درمان های غیر دارویی(مثل روان درمانی به شیوه ماتریکس) در درمان آن ها استفاده می شود که از قضاموثر هم می باشد.