***در مان دارویی الکل، دارای 2مرحله

الف-سم زدایی    وبه دنبال آن ب-درمان هایی برای جلوگیری از عود می باشد.

سم زدایی شامل یک پروسه 5-7روزه ومعمولاسرپایی

(بعضابستری)می باشد که با داروهای ساده وقابل دسترس انجام می شود.

بعد از این دوره فرد به مدت حداقل 6 ماه تا یک سال تحت درمان با1-3 داروی تایید شده برای جلوگیری از عود قرار

می گیرد.(آکامپروسات - دی سولفیرام-نالترکسان)

نکته مهم:ترک الکل بدون سم زدایی خطرناک بوده وبا عوارضی از قبیل تشنج همراه است.