کانابیس ها(حشیش،علف،ماری جوآناو...)وتوهم زاها(اسید) درمان دارویی تایید شده ای اعم از سم زدایی و نگه دارنده وبستری یا سرپایی ندارند ودر مانها یا وعده هایی که در مورد درمان دارویی آن ها داده می شود اثر ثابت شده ای ندارند.

البته بعضا داروهایی مثل بوپروپیون را به عنوان داروی مناسب معرفی می کنند که هنوز ثابت نشده اند.

نکته مهم:منظور از این که درمان دارویی وجود ندارد به این معنا نیست که اصولادرمانی وجود ندارد بلکه از درمان های غیر دارویی(مثل روان درمانی به شیوه ماتریکس) در درمان آن ها استفاده می شود که از قضاموثر هم می باشد.

داروهای خواب اور(مثل دیازپام،کلونازپام،فنوباربیتال و... )با توجه به اینکه وابستگی جسمانی داشته و قطع ناگهانی آنها می تواند عوارضی همچون تشنج همراه داشته باشد باید حتما زیرنظرپزشک سم زدایی شوند که این کار با جایگزین کردن این داروها با داروهای مشابه دیگر وقطع تدریجی ان ها ظرف چند هفته انجام می گیرد.