درمان های غیر دارویی بخش مهمی از درمان وابستگی به مواد است که شامل جلسات مشاوره و
روان درمانی(اعم ازفردی یاگروهی )وهمینطور خدمات مددکاری،بازتوانی و... می شود:

مشاوره چيست؟
مشاوره يك فرايند رشدي است كه از طريق آن به اشخاص كمك ميشود:اهداف خود را مشخص كنند.تصميم گيري مناسب داشته باشند و مسائل فردي اجتماعي و  خود را حل كنند ویا در روند درمان بهتر وموثر تر پیش روند.

همه ما غالباً در معرض مشكلات و مسائلي قرار ميگيريم كه به دليل محدود بودن دانش و تجربياتمان به همفكري با ديگران نياز پيداميكنيم. ميدانيد كه حتي باثباتترين افراد نيز گاهي ازبحرانهاي عاطفي مصون نيستند. تحولات و تغييراتي كه در زندگي رخ ميدهد. مانند ترک مواد  ازدواج،دور شدن از خانواده ودوستان، بيماري و از دست دادن آنهايي كه دوستشان داريم. گاهي ما را دچاراضطراب، ترديد، نگراني،تعارض و حتي بحران ميسازد.لازم به ذكر است هنگام سازش با محيطي جديد وتجربهاي نو، داشتن احساساتفوق تا حدی طبيعي است اما اگراين احساسات منفي از حدطبيعي بيشتر شود. ميتواندباعث كاهش تمركز آرامش وسلامت جسم و روان گردد.با این توضیحات باید گفت که همه ما به مشاوره احتیاج داریم واین فقط شامل بیماران نمی شود واین تصور که مشاوره دلیل بر ضعف یا عدم توانایی فرد و یادیوانه بودن؟!!!! اواست وفرد خودش بایدبتواند یک تنه مسایل را حل وفصل کند ،تصوری بسیار اشتباه است("هیچگاه نمی توانی راه رفتن خود را ازپنجره بنگری!")

مشاوره وروان درمانی  در اعتیاد هم بخش بسیارمهمی از درمان است که با حذف آن عملا می توان گفت که موفقیت درمان تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.درمورد مزایای مشاوره بایدگفت که مشاوره1.باعث افزایش ماندگاری بیمار دردرمان ودرنتیجه موفقیت وی می شود2.با آموزش بیمار درمورد شرایط پرخطر بیمار آمادگی بیشتر برای مقابله با این شرایط پیدا می کند3.بیمار با مطرح کردن مشکلات شخصی وخانوادگی خود درجلسات فردی وراهنمایی های مشاور به بهتر شدن وضعیت روحی روانی خود کمک می کند 4.درجلسات گروهی با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود با دیگر بیماران وزیر نظر مشاورآمادگی بیشتری برای کنترل مصرف مواد پیدا می کند5.علاوه برترک مواد با آموزش مهارت های زندگی وبازتوانی مثل تکنیک های ارتباطی، نه گفتن ،کنترل خشم،قاطعیت و...با مهارت بیشتربه جامعه باز میگردد.


مشاوره وروان درمانی برای تمام بیماران جدا از نوع ماده مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد اما در بعضی بیماران درکنار مشاوره از درمان دارویی هم استفاده شده واین دو درکنار هم باعث موفقیت بیشتر بیمار می گردد،اما در بعضی بیماران مثل مصرف کنندگان مواد محرک درمان دارویی وجود نداشته ومشاوره وروان درمانی  جزءاصلی وبه نوعی تمام ماهیت درمان را تشکیل می دهد.
اقسام مختلف مورد استفاده مشاوره به شکل زیر است:
(توضیح اینکه بین کلمه مشاوره وروان درمانی در متون پزشکی تفاوت می باشد ولی ما دراین متن از به عنوان یک کلمه عمومی استفاده می کنیم)

1.درمان شناختى رفتارى(CBT) در شناخت، اجتناب، و سازگارى بيمار با موقعيت هايى كه
در آن احتمال سوء مصرف مواد بيشتر است، به وي كمك مي كند.
2.مشوق هاى انگيزشى از تقويت هاى مثبت استفاده مى كند؛ مثل فراهم كردن پاداش
يا امتيازهايى براى پاك ماندن از مواد، حضور و مشاركت در جلسات مشاوره و مصرف
داروهاى پزشكى تجويز شده مطابق دستور پزشك.
3.مصاحبه انگيزشى براي ايجاد تغيير سريع رفتار و ايجاد انگيزه درونى براى ترك
سوء مصرف مواد و تسهيل ورود به درمان، راهبردهايى را به كار مى گيرد.
4.گروه درمانى به بيماران كمك مى كند تا با سوء مصرف مواد به طور واقع بينانه مواجه
شوند و عواقب زيان آور آن را بپذيرند، ضمن اينكه انگيزه آنان را براى پاك ماندن از مواد
تقويت مى كند. در اين روش بيماران روش هاى موثرى را يادمى گيرند تا بدون توسل به
مواد، مشكلات عاطفى و بين فردى خود را حل كنند.
5. حل مساله:در جلسات فردی در مورد مشکلات شخصی وروزمره بیمار راهکار داده می شود.
6.ماتریکس:که برنامه روان درمانی  تخصصی مورد استفاده در بیماران مواد محرک وتوهم زا وبعضا الکل می باشد.


مشاوركيست؟
مشاور فرد متخصصي استكه با علاقه به دل مشغوليهاي شما گوش دادهو به شما كمك ميكند تادرك بهتري از آنها داشته باشيد و بتوانيد با راحتي وكارآمدي بيشتري بامشكلاتتان مواجه شويد
مشاور و شما
از مشاور خود چه انتظاري مي توانيد داشته باشيد:
شما مي توانيد انتظار كسي را داشته باشيد كه با علاقه به دل مشغولي هاي شما گوش كرده و كمك مي كند تا درك بهتري از آنهاداشته باشيد و بنابراين بتوانيد با راحتي و كارآمدي بيشتري با مشكلاتتان مواجه شوید.
مشاورتان با جديت به مشكلات شماپرداخته و مايل است شما با آزادي و بطور صريح مسائل مورد علاقه خود را مطرح سازید .
مشاور از شما سئوالاتي را در موردخودتان بصورت مستقيم و مشخص خواهد پرسيد. از آنجا كه مشاوران عقايد مختلفي در مورد نحوه تغيير مردم دارند ، آنها ازنظر ميزان صحبت كردن در جلسا ت ، تكاليفي كه از شما خواهند خواست و تمركزشان بر موضوعات با همديگر فرق مي كنند.
اگرمي خواهيد بدانيد كه در جلسات مشاوره چه چيزي خواهد گذشت به طريق مختلف در آن باره بپرسید .
مشاوران نمي توانند بطور مستقيم مشكلات شما را حل و فصل نمايند . مشاور مي خواهد كه با شما كار كند ولی  هیچگاه "  آنچه را كه خودتان مي توانيد انجام دهيد ، براي شما انجام نخواهد دا د ."
به استثناي پيشامدهاي غير معمول از قبيل خطرخودكشي مشاور در رابطه با مسائل بيان شده از جانب شما به شدت راز دار خواهد بود و در موارد استثنايي فوق الذكر نيزموضوع را به صورت صريح با شما در ميان خواهد گذاشت.
مسئوليتهاي شما در مشاوره
مسئوليتهاي اصلي شما در مشاوره عبارت هستند از شركت منظم در جلسات برنامه ريزي شد ه ، صحبت رُك و صريح در موردآنچه كه شما را رنج مي دهد و انجام تكاليف منزل كه توسط مشاور از شما خواسته مي شو د . انتظار بر اين است كه اگر قادر به عمل به تكاليف فوق نباشيد، موضوع را با مشاور در جريان بگذاريد.
يك چيز ديگر كه مشاورتان از شما ا نتظار دارد  اين است كه آماده آزمايش و تلاش براي انجام كارها باشید . بدون اينكه سعي در نتيجه گيري شتابزده داشته باشيد .
همچنين انتظار مي رود كه در صورت حل مشكلاتتان موضوع را به اطلاع مشاور خود برسانيد و البته اگر پيشرفتي نيز در خودمشاهده نكرديد ، مشاورتان را مطلع سازيد . اين موضوع بسيار مهم است، مشاورتان به شدت خواهان بهره گيري شما از مشاوره است.
مشكلات معمول در مشاوره:
يكي از گامهاي مشكل در مشاوره زماني است كه شما براي اولين بار يك مشاور را ملاقات می كنيد. تصميم به رفتن براي مشاوره،گام اول در فرايند تغيير است . وقتي اين تصميم را گرفتيد ساز و كار تغيير به جريان خواهد افتا د . در فرايند تغيير نحوه تفكر،احساس يا رفتار خو د ، بايد بكوشيد تا شيوه هاي جديد انجام كارها را امتحان نمایید. اين ممكن است شما را مضطرب يا ناكام كند.یا ا مکان دارد به اين نتيجه برسيد كه چيزهايي كه قبلاً شما آنها را فقط به صورت مثبت يا منفي مي دیدید ،كاملاً متفاوت هستند. . چالش يا محدوديت هاي مذكور نيز ممكن است در شما احساس ناكامي بوجود آور د ، اما با پذيرش وتمرين متوجه مي شويد كه قادر به برطرف كردن محدوديت ها و نقاط ضعف خود بوده و جنبه هايي جديد و مهيج در خو د خواهيد يافت.
گامهاي آماده شدن براي بهره بردن از مشاوره:

_   آماده تمركز بر مشكل يا موضوع خاصي باشيد.

_  آماده رفتن به جلسات مشاوره باشيد.

_ به جلسات مشاوره اي خود توجه كرده و نقش فعالي در آن داشته باشيد.

_ تكاليف منزل خود را انجام دهيد يا حداقل سعي خود را بكنيد.
_ اگر احساس مي كنيد از مشاوره سود نمي بريد، موضوع را به مشاور خود بگوئيد.

شما می توانید با استفاده از مشاوران خبره این مرکز راهی جدید واحساسی نوین و
لذت بخش را در خود ایجاد کنید.(واحد مشاوره مرکز راه سبز88570392)