اعتیاد یک بیماری مغزی است که فرد را هم ازنظر جسمی وهم روحی روانی درگیر کرده وبه تبع آن درمان هم به صورت دارویی تنها، شانس موفقیت کمتری دارد وتجربه نشان می دهد که درمان ترکیبی شانس موفقیت بیشتری دارد.

خدمات مشاوره وغیر دارویی شامل خدمات روانشناختی ومددکاری است.

دراین زمینه از روشهای زیر برای مشاوره در بیماران استفاده می شود:

1.درمان شناختى رفتارى(CBT) در شناخت، اجتناب، و سازگارى بيمار با موقعيت هايى كه

در آن احتمال سوء مصرف مواد بيشتر است، به وي كمك مي كند.

2.مشوق هاى انگيزشى از تقويت هاى مثبت استفاده مى كند؛ مثل فراهم كردن پاداش

يا امتيازهايى براى پاك ماندن از مواد، حضور و مشاركت در جلسات مشاوره و مصرف

داروهاى پزشكى تجويز شده مطابق دستور پزشك.

3.مصاحبه انگيزشى براي ايجاد تغيير سريع رفتار و ايجاد انگيزه درونى براى ترك

سوء مصرف مواد و تسهيل ورود به درمان، راهبردهايى را به كار مى گيرد.

4.گروه درمانى به بيماران كمك مى كند تا با سوء مصرف مواد به طور واقع بينانه مواجه

شوند و عواقب زيان آور آن را بپذيرند، ضمن اينكه انگيزه آنان را براى پاك ماندن از مواد

تقويت مى كند. در اين روش بيماران روش هاى موثرى را يادمى گيرند تا بدون توسل به

مواد، مشكلات عاطفى و بين فردى خود را حل كنند.

5. حل مساله:در جلسات فردی در مورد مشکلات شخصی وروزمره بیمار راهکار داده می شود.

6.مددکاری:شامل افزایش مهارت های اجتماعی ،شغلی و...