درمان های غیر دارویی بخش مهمی از درمان وابستگی به مواد است که شامل جلسات مشاوره وروان درمانی(اعم ازفردی یاگروهی )وهمینطور خدمات مددکاری،بازتوانی و... می شود:

1.ماتریکس:که برنامه روان درمانی  تخصصی مورد استفاده در بیماران مواد محرک می باشد.این الگو درحال حاضرتنها وموثرترین روش درمانی تاییدشده برای درمان وابستگی به شیشه وموادمحرک است.دراین الگو فرد تحت آموزش برای مهارتهای کنترل مصرف قرار می گیرد وهفته ای 2جلسه برای مدت حداقل 6ماه تحت درمان قرار
می گیرد.
سایر الگوهای مورد استفاده شامل موارد زیر است:

2.درمان شناختى رفتارى(CBT) در شناخت، اجتناب، و سازگارى بيمار با موقعيت هايى كه
در آن احتمال سوء مصرف مواد بيشتر است، به وي كمك مي كند.
3.مشوق هاى انگيزشى از تقويت هاى مثبت استفاده مى كند؛ مثل فراهم كردن پاداش
يا امتيازهايى براى پاك ماندن از مواد، حضور و مشاركت در جلسات مشاوره و مصرف
داروهاى پزشكى تجويز شده مطابق دستور پزشك.
4.مصاحبه انگيزشى براي ايجاد تغيير سريع رفتار و ايجاد انگيزه درونى براى ترك
سوء مصرف مواد و تسهيل ورود به درمان، راهبردهايى را به كار مى گيرد.
5.گروه درمانى به بيماران كمك مى كند تا با سوء مصرف مواد به طور واقع بينانه مواجه
شوند و عواقب زيان آور آن را بپذيرند، ضمن اينكه انگيزه آنان را براى پاك ماندن از مواد
تقويت مى كند. در اين روش بيماران روش هاى موثرى را يادمى گيرند تا بدون توسل به
مواد، مشكلات عاطفى و بين فردى خود را حل كنند.
6. حل مساله:در جلسات فردی در مورد مشکلات شخصی وروزمره بیمار راهکار داده می شود.