درمان های غیر دارویی بخش مهمی از درمان وابستگی به مواد است که شامل جلسات مشاوره و

روان درمانی(اعم ازفردی یاگروهی )وهمینطور خدمات مددکاری،بازتوانی و... می شود:

 

در مورد الکل  الگوهای روان درمانی شناخته شده ای   وجود دارد که طی آن فرد معمولا هغته ای1- 2بار وحداقل به مدت 6ماه تحت مشاوره قرار می گیرد.