وابستگی به مواد یک بیماری صرفا مخصوص فرد نیست ودرواقع با این بیماری کل پیکر خانواده واطرافیان فرد درگیر شده ودرمان بیمار بدون توجه به خانواده عملا بسیار سخت ومشکل خواهد شد.

البته حضور خانواده دردرمان باید بارضایت بیمار باشد.

مباحث مربوط به خانواده دوبخش عمده ومتفاوت دارد

1.آموزش خانواده 2.خانواده درمانی

1.درآموزش خانواده مباحث متنوعی از نحوه برخورد بابیمار و تغذیه بیمار گرفته تا روش هایrelaxation وتکنیک های ارتباطی به خانواده آموزش داده می شود.

نکته مهم این است که برخلاف تصور بسیاری ازبیماران (که فکر میکنند در این جلسات به خانواده درمورد کنترل وسخت گیری بر بیمار تاکید میشود) در این جلسات بر همدلی وهمراهی بیمار تاکید شده و یقینا حضور خانواده در این جلسات بر آرامش بیشتر بیمار تاثیرگذار است .

جلسات آموزشی عمدتا به صورت گروهی برگزار می شود.

2.در بحث خانواده درمانی اعضای یک خانواده به صورت همزمان و دریک جلسه خصوصی وبا حضور روانشناس شرکت کرده وبه حل وبهبود مشکلات ویا مسایل پیش آمده درخانواده می پردازند.در این زمینه بعضا از تست های روانشناسی هم استفاده می گردد.

منتظر جزییات بیشتر ما در زمینه های فوق در آینده نزدیک باشید.