داشتن تفریح وفعالیت لذت بخش از ملزومات یک روح وروان سالم است ودر اعتیاد این مفهوم پررنگ تر می شود ودر واقع کسی که اعتیاد دارد وقتی وارد درمان وترک می شود، اگر نتواند برای خود برنامه های تفریحی داشته باشدو در واقع تفریح ولذت مواد را با تفریحات سالم جایگزین نکند احتمال زیاد دوباره مصرف مواد را شروع خواهد کرد .!!!

درهمین راستا در مرکز راه سبز هم برنامه های تفریحی و اردوهای یک روزه ای برای نهادینه کردن واموزش تفریحات سالم انجام میگیرد.

منتظر اعلام برنامه باشید