جدیدترین درمان که دردنیا وکشور ما در دسترس در مراکز محدودی ازجمله در مرکز راه سبز قرارگرفته است درمان از طریق تحریک

الکتریکی مغز از روی جمجمه میباشد که اصطلاحا tDCSگفته می شود

در این روش از طریق دو الکترود جریان برق ضعیف به مغز وارد شده وبرای کنترل وسوسه ،افسردگی،افزایش تمرکز و... کارایی دارد

این روش کاملا بی خطر بوده وغیر تهاجمی می باشد وبا شوک مغزی که یک روش تهاجمی می باشد کاملا متفاوت است.