مواد استنشاقی شامل تینر،بنزین ،اکسیدنیترو و..

مصرف (استنشاق بوی) این مواد باعث احساس سرخوشی وسرگیجه شده ومصرف مکرر آن ها باعث ایجاد وابستگی روانی(اعتیاد)میشود.