این مواد شامل فن سیکلیدین وکتامین می باشند
درقدیم از این مواد به عنوان داروی بیهوشی استفاده می شد ولی امروزه مصرف انها منسوخ شده است
بعضا این مواد  به عنوان توهم زا دسته بندی می گردد که به علت اثرات متفاوت تر بهتر است به عنوان دسته ای جدا قرار گیرند
این مواد باعث حالتی مثل خلسه ،احساس مورمور شدن وکرختی ،فراموشی اتفاقات اخیر ،گیجی، مسخ شخصیت وافسرذگی می شود
فن سیکلیدین معمولا به صورت انسنشاقی وکتامین به صورت خوراکی کاربرد دارد